Działy

home-tabs

Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obsługę spółek osobowych a także dużych zorganizowanych podmiotów takich jak spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Przygotowanie teoretyczne i szeroka praktyka członków naszego zespołu gwarantują profesjonalne przygotowanie i prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy:
- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
- rejestracje zmian w KRS,
- rozwiązywanie i likwidacje spółek,
- przekształcenia, podziały spółek,
- restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
- analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych,
- udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
- sporządzenie opinii prawnych,
- opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
- reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
- reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
- prowadzenie spraw pracowniczych,
- egzekwowanie wierzytelności należności, gospodarczych, administracyjnych
home-tabs

Kancelaria posiada doświadczenie wynikające z prowadzenia szeregu postępowań sądowych i administracyjnych na zlecenie Klientów indywidualnych, w zakresie:

PRAWA KARNEGO, w szczególności:
- przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstw przeciwko wolności,
- przestępstw przeciwko mieniu,
- przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępczości zorganizowanej,

PRAWA CYWILNEGO, w szczególności:
odpowiedzialności kontraktowej;
- postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
- postępowania z tytułu roszczeń odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym;
- postępowania o zapłatę;
odpowiedzialności deliktowej;
- postępowania związane z uszkodzeniem ciała;
- postępowania związane z kolizjami i wypadkami drogowymi;
- prawa rzeczowego;
- postępowania o zniesienie współwłasności;
- postępowania o stwierdzenie zasiedzenie;
- postępowania o ustanowienie lub zniesienie służebności drogi koniecznej;

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO, w szczególności:
- postępowania o separację;
- postępowania o rozwód;
- postępowania o podział majątku wspólnego;
- postępowania o ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej;
- postępowania o alimenty;

PRAWA SPADKOWEGO, w szczególności:
- postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
- postępowania o dział spadku;

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, w szczególności:
- postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy;
- postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę.
home-tabs

Przygotowanie i prowadzenie w imieniu klienta wszelkich spraw sądowych przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami ścigania i komornikami. Prowadzenie kompleksowej obsługi procesowej przedsiębiorstw i osób fizycznych obejmującej spory z zakresu spraw:

- karnych, karno-skarbowych,
- cywilnych,
- rodzinnych,
- windykacji należności,
- gospodarczych
- administracyjnych

Zgłoś sprawę